Všeobecné obchodní podmínky Produkční společnosti váš den D

 

1. Rozsah úpravy

Právní vztahy mezi společností Pavlína Malá – váš den D, IČO 88343588, se sídlem Anderleho 840/8, 198 00  Praha 9, „VDD“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „Klient“) při poskytování produkčních a jiných činností se řídí právem ČR a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 273 obchodního zákoníku, vztahují se na všechny smlouvy a objednávky uzavřené mezi VDD a Klientem, přičemž se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy či objednávky a určují část jejího obsahu. Případná odchylná ujednání smlouvy a objednávky mají přednost před VOP. Za produkční a jiné činnosti se považuje zejména zajištění a realizace předem dohodnutého a odsouhlaseného díla pro Klienta, bez ohledu na dohodnutý způsob úhrady ceny takového díla.

Klient výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že cena každého takového díla je sjednána jako cena za předem dohodnuté a odsouhlasené dílo. Případné opodstatněné vícenáklady nad rámec dohodnutého díla a ceny má VDD právo v plné výši přefakturovat na Klienta. Více náklady se rozumí, náklady na provedení díla po jeho finálním odsouhlasení, schválení rozpočtu a podepsání smlouvy, respektive náklady nad rámec odsouhlaseného díla způsobené požadavky klienta, které jsou známy až po odsouhlasení díla, schválení rozpočtu a podepsání smlouvy.  VDD má právo navýšit konečnou cenu díla až o 10% za prokazatelné a objednané více práce, nebo více náklady nad rámec objednaného díla, bez předešlého odsouhlasení Klienta. Případné více práce, nebo více náklady nad uvedených 10% z odsouhlasené ceny díla, musí klient neprodleně odsouhlasit. Bez tohoto odsouhlasení nemá VDD povinnost reflektovat případné požadavky Klienta na více práce, popřípadě více náklady. Klient má možnost od  již odsouhlaseného díla odstoupit. Toto odstoupení od odsouhlaseného díla nebo smlouvy s sebou nese za následek i povinnost uhradit storno poplatky, které jsou vždy součástí schváleného rozpočtu na každé dílo. Klient bere na vědomí, že VDD vyfakturuje i storno poplatky v případě, že bude ze strany Klienta zrušená, změněná nebo jinak upravena již odsouhlasená podoba díla nebo rozpočtu. VDD v tomto případě vyfakturuje jako storno poplatek adekvátní část dle odsouhlaseného díla a rozpočtu. V případě, že Klient sám zruší již odsouhlasené dílo, nebo jeho část a ze zrušení takového díla plynou storno poplatky, bere Klient na vědomí, že nemá nárok na žádné náhradní plnění a storno poplatky se vztahují jen a pouze k tomuto zrušení celého nebo jen části díla. V případě, kdy klient od smlouvy nebo od díla odstoupí, tak VDD nemusí na díle dále nijak pracovat. Všechny součásti díla jsou do uhrazení storno poplatků a prokazatelných nákladů v majetku VDD.

2. Uzavření smlouvy

Smlouvu lze uzavřít jen písemně. Smlouvu lze uzavřít i prostřednictvím objednávky, kterou vystaví Klient a VDD odsouhlasí.  Smlouva popřípadě objednávky, musí být podepsány v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít k prodlení v odvedení předem objednaného díla. V případě, že bude prodlení v uzavření smlouvy na straně Klienta, nenese VDD, žádnou právní ani jinou odpovědnost. Uzavřením smlouvy, odsouhlasením díla, schválením rozpočtu a složením zálohy vzniká pro VDD povinnost plnit předem dohodnuté body z odsouhlaseného díla. Uzavřením smlouvy, odsouhlasením díla, schválením rozpočtu a složením zálohy vzniká pro Klienta povinnost součinnosti s VDD a následná úhrada celkové částky spojené s realizací předem odsouhlaseného díla. Uzavřením smlouvy současně Klient vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení VDD formou e – mailu. Tento souhlas může Klient kdykoliv odvolat. Případné vady na díle musí Klient reklamovat neprodleně po tom, co se o takové vadě doví. VDD pak musí neprodleně tyto vady odstranit.  Smlouvu jako takovou může plně nahradit odsouhlasená objednávka od Klienta. Případné emailové objednávky odsouhlasené VDD, mají stejnou vážnost a to i bez elektronického podpisu. Stejnou vážnost mají i emailem odsouhlasené rozpočty, smlouvy a díla.

3. Změna, zrušení smlouvy

Klient je oprávněn zrušit smlouvu uzavřenou výlučně po dohodě obou smluvních stran a zaplacením storno poplatků. Storno poplatky jsou uvedeny v bodě 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek Produkční společnosti váš den D.  Smlouva se v takovém případe zrušuje k předem dohodnutému dni. Jakákoliv jiná změna smlouvy, nebo změna jiné smlouvy, popřípadě objednávky je možná pouze na základe dohody VDD a Klienta, a to pouze písemně.

4. Stornovací poplatky

V případě, že si klient již objednal službu, nebo jinou činnost a následně toto stornuje, bude VDD požadovat úhradu stornovacích poplatků a to v následující výší:. od data objednání až 20 dni před akcí 40% z celkové ceny, 19 až 8 dní před akcí 70% z celkové ceny 7 až 0 dní před akcí 100% z celkové ceny.

5. Cena

Cena za dílo je stanovena na základě předem odsouhlaseného rozpočtu nebo kalkulace. VDD nezapočne práci na díle, dokud klient neodsouhlasí rozpočet. Všechny účtované a uvedené ceny jsou v českých korunách. Případné přepočty z cizích měn na českou korunu se řídí kurzem uveřejněným ČNB, a to vždy k prvnímu dni v měsíci, ve kterém Klient odsouhlasí rozpočet. Nejsme plátci DPH.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

Klient má právo na bezchybné a bezvadně předané odsouhlasené dílo. Klient, má právo vstupovat do realizací, které VDD ve věci díla pro klienta vykonává. Klient má právo dostat od VDD návrh na realizaci díla, rozpočet díla. VDD se zavazuje včas informovat Klienta v případě nutných změn na objednaném díle. Klient se zavazuje spolupracovat s VDD na realizaci díla. Klient se zavazuje, že v případě, kdy bude souhlasit s návrhem díla a s rozpočtem, neprodleně udělí souhlas s návrhem a s rozpočtem díla. V tomto případě musí být souhlas udělen pouze písemně, a to na každou realizaci díla jednotlivě a samostatně. Smluvní strany mají povinnost dodržovat předem odsouhlasené dílo a rozpočet.

7. Platební podmínky

Cena za dílo je splatná ve lhůtě 14 dnů po jeho provedení. Od ceny za dílo bude odečtena předem zaplacena záloha. VDD vystaví na cenu příslušnou fakturu a tuto běžnou poštou (případně dle dohody s Klientem e – mailem) odešle Klientovi. Klient je povinen uhradit dohodnutou cenu ve lhůtě splatnosti. V případě prodlení Klienta se zaplacením ceny nebo její části je Klient povinen zaplatit VDD i úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Klienta se zaplacením ceny nebo její části delším než 2 dny je VDD oprávněna od smlouvy odstoupit. VDD může odstoupit od realizace díla a od smlouvy i v případě, že klient neuhradí předem dohodnutou zálohu.

8. Řešení sporů

Smluvní strany se dohodly, že majetkové a jiné spory vzniklé v souvislosti s realizacím díla nebo vyplývající ze smlouvy budou rozhodovány smírem. V případě, že smír nebude možný, obrátí se smluvní strany na příslušné soudy. Smluvní strany souhlasí s prorogaci – tzn., že spory bude řešit věcně a místně příslušný soud dodavatele.

9. Ostatní ujednání

VDD neodpovídá za změny v díle provedené Klientem až po odsouhlasení díla.Všechny změny v díle, musí být činěny v dostatečném časovém předstihu.

 

10. Účinnost

VOP nabývají účinnosti dnem 16.05.2011.